Technika zadawania pytań w nauczaniu rozwoju zdolności

Podręcznik nauczycielski – W nauczaniu uczniowie i nauczyciele rozwijają umiejętność aktywnego uczestnictwa w lekcji. W której główną rolę pełnią nauczyciele jako organizatorzy, doradcy i wspierający uczniów w zdobywaniu wiedzy. Dlatego nauczyciele często muszą używać pytań, aby skłonić i poprowadzić uczniów do odkrywania i odkrywania nowych informacji, wiedzy, umiejętności itp. Oraz do oceny poziomu przyswajania wiedzy i efektów uczenia się uczniów. Uczniowie często muszą również zadawać pytania, aby zasięgnąć rady i sugestii od nauczycieli i innych kolegów z klasy… Dlatego widzimy ważną rolę techniki zadawania pytań w nauczaniu rozwoju zdolności uczenia się.

Efektywne wykorzystanie pytań prowadzi do wzajemnego zrozumienia między uczniami i nauczycielami oraz uczniów z uczniami. Im lepsza technika zadawania pytań, tym wyższy poziom uczestnictwa ucznia w lekcji, tym bardziej uczeń będzie aktywny i bardziej prowokujący do myślenia w procesie uczenia się.

Technika zadawania pytań w nauczaniu rozwoju zdolności

1. Zadawaj pytania w nauczaniu:

 • Ułatwiać i stymulować uczniów do udziału w procesie nauczania
 • Prowadzenie, sugerowanie i stymulowanie uczniów do myślenia, odkrywania i odkrywania nowej wiedzy
 • Testuj i oceniaj opanowanie wiedzy i umiejętności uczniów, a także zainteresowanie i zainteresowanie treściami edukacyjnymi.
 • Orientuj, zbieraj i poszerzaj informacje i wiedzę dla uczniów.

2. Rodzaje pytań powszechnie stosowanych w nauczaniu

Obecnie istnieje wiele różnych sposobów klasyfikowania pytań. Jeśli jednak rozpatruje się je w dziedzinie nauczania oraz w oparciu o cel i funkcję pytania, można wyróżnić następujące rodzaje pytań:

Pytanie zamknięte: Proste pytanie, na które można odpowiedzieć tylko za pomocą Prawda – Fałsz, Tak – Nie lub można na nie odpowiedzieć słowem lub krótkim zdaniem. Służą one często do uzyskania konkretnych informacji oraz o pewnym fakcie. Tego typu pytania są często używane w podsumowaniu lekcji, po wprowadzeniu lub po przydzieleniu zadania uczniowi. Tego typu pytania nie powinny być wykorzystywane w dyskusji w celu dzielenia się informacjami lub stymulowania rozwoju myślenia uczniów, ponieważ spowoduje to, że dyskusja utknie w ślepym zaułku.

Pytanie otwarte: rodzaj pytania z wieloma możliwymi odpowiedziami lub możliwymi odpowiedziami, często używany do oceny i dyskusji. Tego typu pytania pomagają uczniom odkrywać i rozwiązywać problemy, a jednocześnie pobudzają wyobraźnię do odkrywania, odkrywania i otrzymywania nowej wiedzy.

Pytania otwarte stymulują uczniów do pogłębienia myślenia i oferują wiele perspektyw. Nie ma tylko jednej dobrej lub złej odpowiedzi. Pytania otwarte pomagają uczniom uzyskać ogólny obraz sytuacji lub zgłosić wątpliwości i pytania dotyczące danej sytuacji. Zadając pytania otwarte, nauczyciele otrzymają od uczniów różne pomysły lub odpowiedzi. Pomaga to również nauczycielom ukierunkować odpowiednie treści i metody dla uczniów.

Pytanie hipotetyczne: rodzaj pytania, które stymuluje uczniów do myślenia poza ramami sytuacji podanych przez nauczyciela.

Pytania dotyczące działania: rodzaj pytania, które pomaga uczniom planować i wdrażać pomysły w sytuacjach z życia codziennego.

Pytania wyjaśniające : to pytania, które badają, zbierają więcej informacji. To pytanie jest najczęściej używanym typem w bezpośredniej interakcji nauczyciel-uczeń. Prowadzi to do zrozumienia, promuje aktywne słuchanie, zachęca, ekscytuje i stanowi wyzwanie dla uczniów.

Pytania otwarte : są to pytania, które zachęcają do prezentacji, analizy, wyjaśniania, poszerzania i pogłębiania myśli. Tego typu pytania pomagają uczniom w pełniejszym i głębszym zrozumieniu problemu zadanego przez nauczyciela

Pytanie porównawcze: pytanie, które wymaga porównania, oceny i komentarza. Tego typu pytania zachęcają do krytycznego myślenia, komentowania i oceny, promują umiejętności myślenia wyższego rzędu i ukierunkowują myślenie na kluczowe koncepcje i zagadnienia lekcji.

Pytanie podsumowujące: pytanie, które prosi o krótką prezentację tego, czego się nauczono. Jest to ważny czynnik wpływający i promujący postępy uczniów. Tego typu pytania pomagają
uczniom spojrzeć na treść nauczania w sposób ogólny i logiczny, pogłębiając tym samym zdobytą wiedzę. Jednocześnie pomaga uczniom kształtować i rozwijać umiejętność myślenia, uogólniania
i abstrahowania

Oprócz powyższej klasyfikacji, opartej na skali poznawczej Blooma, możemy również podzielić na następujące typy pytań:

Znające pytanie: to rodzaj pytania, które pomaga uczniom odtworzyć to, co już wiedzą i czego doświadczyli. Aby odpowiedzieć, uczniowie polegają na pamięci. Ta forma zwykle wymaga powtórzenia, wymienienia, opisania, odniesienia, przedstawienia, stwierdzenia, nazwania...

Pytanie ze zrozumieniem: jest rodzajem pytania, które ma sprawdzić uczniów, jak odnosić się i łączyć fakty, liczby, cechy itp. podczas otrzymywania informacji. Tego typu pytanie zwykle wymaga wyjaśnienia, głównej idei, porównania, podsumowania, prezentacji, krótkiego opisu itp.

Pytanie aplikacyjne: rodzaj pytania sprawdzającego umiejętność zastosowania zdobytych informacji i wiedzy w nowych sytuacjach.

Pytanie analityczne: to rodzaj pytania sprawdzającego umiejętność analizy treści problemu, a tym samym znalezienia związku. Zastosuj kombinację zdobytej wiedzy, aby znaleźć sposób na rozwiązanie problemu lub udowodnić rację, dojść do wniosku lub przedstawić kreatywną propozycję

Pytanie ewaluacyjne: jest rodzajem pytania sprawdzającego zdolność uczniów do osądzania, wybierania, wybierania, decydowania, rozważania i osądzania w identyfikowaniu i ocenianiu pomysłów, wydarzeń i zjawisk. . . na podstawie podanych kryteriów.

Pytanie syntetyczne: rodzaj pytania, które często wymaga sugestii, tworzenia, przewidywania, planowania, wyobraźni, konstrukcji, projektowania...

Technika zadawania pytań w nauczaniu rozwoju zdolności

3. Proces kwestionowania.

W technice zadawania pytań nauczyciele muszą również rozumieć proces zadawania właściwych pytań we właściwym czasie.

Krok 1. Przygotuj pytania: ustal treść i główną ideę treści nauczania, zapytaj o co, zapytaj o co

Krok 2 . Dopasuj i dostosuj pytania do różnych cech i poziomów uczniów. Pytanie powinno spełniać następujące elementy:

 • Przejrzystość, jasność: proste, zwięzłe pytania nie mylą
 • Wyzwanie. Pytanie nie powinno być zbyt proste, ale wymagać od uczniów myślenia i pewnego wysiłku podczas udzielania odpowiedzi. Jednocześnie musi sprawić, że uczniowie poczują się dumni i usatysfakcjonowani, gdy odpowiedzą poprawnie
 • Orientacja: pytanie musi być skierowane do większości. Pytanie musi wywołać odpowiedź wielu uczniów; każdy czuje, że ma obowiązek odpowiadać, myśleć; tworząc w ten sposób żywą atmosferę nauki
 • Spójność: jest to ważna zasada i wspólny wymóg dla wszystkich metod nauczania. Pytanie musi mieścić się w granicach zdolności postrzegania informacji, języka i idei w zdaniu; doświadczenie i percepcja sytuacji komunikacyjnych, umiejętność myślenia, wyobrażania sobie; zdolność ekspresji uczniów
 • Elastyczność. Pytania powinny być agregowane na temat rodzaju, trudności i obiektywności. Wybierz odpowiedni czas, aby zapytać (konkretne sytuacje), aby skutecznie nauczać.

Krok 3. Wybierz odpowiednie słowa do wyrażenia podczas zadawania pytań

 Im krótsze pytanie, im mniej słów, mniej klauzul, mniej struktury i mniej nowatorskich terminów, tym lepiej.

Krok 4 . Zachęć uczniów do myślenia, aby odpowiedzieć na pytania

Zadawanie pytań nie powinno być zbyt łatwe, nie zachęcać uczniów. Nauczyciele również nie powinni łatwo akceptować odpowiedzi uczniów. W przypadku trudnych pytań nauczyciele muszą być dobrze przygotowani do aktywnego radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami.

Krok 5 . Utrzymuj proces pytań i odpowiedzi za pomocą pytań uzupełniających i rozszerzonych

Krok 6. Oceń i zbierz informacje zwrotne na temat procesu uczenia się. Pytania powinny koncentrować się na głównej i podstawowej treści lekcji; zwłaszcza elementy koncepcyjne i aplikacyjne

4. Wymagania w technice przesłuchania

Technika zadawania pytań jest ważnym elementem, duszą i sercem nauczania i rozwijania kompetencji. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj pytania, aby pobudzić myślenie uczniów i zaangażować ich w owocne dyskusje.

Zadając pytania, zwróć uwagę na następujące czynniki:

 • Pytanie musi być związane z realizacją celu lekcji
 • Krótkie, jasne, łatwe do zrozumienia
 • Właściwy czas, właściwe miejsce
 • Nadaje się do poziomu studentów
 • Pobudzaj wyobraźnię i myślenie uczniów
 • Zgodne z czasem rzeczywistym
 • Ułóż w kolejności od łatwych do trudnych, od prostych do złożonych.
 • Nie łącz wielu pytań w jedną układankę, układankę
 • Nie zadawaj wielu pytań na raz

Powyżej znajduje się kilka szybkich informacji na temat technik zadawania pytań w nauczaniu. Czekamy na więcej komentarzy od nauczycieli, aby pomóc ulepszyć artykuł podczas udostępniania go społeczności.

Zobacz więcej: Metoda nauczania kooperacyjnego w małych grupach

Odwrócona klasa — co to jest odwrócona klasa?

Odwrócona klasa — co to jest odwrócona klasa?

Odwrócona klasa to zaawansowany model edukacyjny, który jest stosowany w oparciu o rozwój technologii i nowoczesne metody edukacyjne.

E-mail marketing — instrukcje korzystania z SMTP w Sendy

E-mail marketing — instrukcje korzystania z SMTP w Sendy

Oprogramowanie Email Marketing Sendy umożliwia korzystanie z 2 metod wysyłania wiadomości e-mail: Amazon SES i SMTP. Amazon SES to bardzo dobra usługa e-mail marketingu

Ważne kwestie, o których powinni wiedzieć nauczyciele szkół podstawowych

Ważne kwestie, o których powinni wiedzieć nauczyciele szkół podstawowych

Oprócz spełnienia wszystkich ważnych umiejętności, są to ważne kwestie, które muszą znać nauczyciele szkół podstawowych.

Instrukcje dotyczące wstawiania wykresów do slajdów programu Powerpoint

Instrukcje dotyczące wstawiania wykresów do slajdów programu Powerpoint

W tym artykule poprowadzę Cię do szczegółowego wstawiania wykresów do Slide. Pomóż zwiększyć efektywność prezentacji

Wskazówki PowerPoint — wstawiaj obrazy do tekstu

Wskazówki PowerPoint — wstawiaj obrazy do tekstu

W tym samouczku CloudO3 pokaże Ci, jak wstawiać obrazy do tekstu w slajdach PowerPoint, aby zwiększyć wydajność prezentacji.

Szczegółowa instrukcja obsługi Class Dojo

Szczegółowa instrukcja obsługi Class Dojo

Szczegółowa instrukcja obsługi Class Dojo

Korzystaj z Microsoft Teams, gdy przepustowość jest niska

Korzystaj z Microsoft Teams, gdy przepustowość jest niska

Niska przepustowość może utrudniać połączenie w Microsoft Teams między nauczycielami i uczniami, gdy nauczyciele i uczniowie pracują razem zdalnie.

Wskazówki dotyczące aplikacji Teams, które pomogą Ci pracować jak profesjonalista

Wskazówki dotyczące aplikacji Teams, które pomogą Ci pracować jak profesjonalista

Znając te wskazówki dotyczące aplikacji Teams, będziesz pracować jak ekspert, pomagając zwiększyć wydajność pracy i komunikować się z ludźmi za pośrednictwem zespołów.

Statystyki aktywności klas w Microsoft Teams z Insights

Statystyki aktywności klas w Microsoft Teams z Insights

Microsoft Teams stał się potężnym narzędziem, które pomaga ludziom pracować, komunikować się i łączyć ze sobą łatwo i wygodnie.

Co to jest tablica Microsoft? Instrukcja obsługi tablicy

Co to jest tablica Microsoft? Instrukcja obsługi tablicy

Microsoft Whiteboard to bezpłatna aplikacja do rysowania na pulpicie, ale zawiera wiele innych funkcji, takich jak robienie notatek, rysowanie, szkicowanie i przechowywanie w chmurze.

Skróty klawiaturowe w programie Powerpoint — musisz wiedzieć

Skróty klawiaturowe w programie Powerpoint — musisz wiedzieć

Twoje biegłe posługiwanie się skrótami Powerpoint pomoże Ci szybko stać się prawdziwym ekspertem Powerpoint w swojej dziedzinie.

Co to jest Nearpod? Instrukcja korzystania z Nearpoda w nauczaniu

Co to jest Nearpod? Instrukcja korzystania z Nearpoda w nauczaniu

Korzystanie z Nearpod pozwala nauczycielom na korzystanie ze wszystkich dostępnych zasobów ze stron internetowych, Powerpoint, filmów...

Twórz interaktywne slajdy Powerpoint z ankietą wszędzie

Twórz interaktywne slajdy Powerpoint z ankietą wszędzie

Poll Everywhere z pewnością nie jest już dziwnym narzędziem dla nauczycieli, zwłaszcza Powerpoint stał się bardzo dobrze znany większości nauczycieli.

Różnica między sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i głębokim uczeniem

Różnica między sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i głębokim uczeniem

Terminy takie jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i głębokie uczenie stopniowo zyskują na popularności i stają się pojęciami.

Wykorzystanie urządzeń technologicznych (IoT) do monitorowania warunków środowiskowych

Wykorzystanie urządzeń technologicznych (IoT) do monitorowania warunków środowiskowych

Wykorzystanie urządzeń technologicznych (IoT) do monitorowania warunków środowiskowych

Podsumowanie skrótów klawiaturowych Dokumentów Google w celu zwiększenia wydajności pracy —

Podsumowanie skrótów klawiaturowych Dokumentów Google w celu zwiększenia wydajności pracy —

Syntezuj skróty klawiaturowe w Dokumentach Google, aby pracować wydajniej i bardziej profesjonalnie. Zbadajmy z CloudO3.

ChmuraO3

ChmuraO3

Notes zajęć w programie OneNote to wtyczka programu OneNote, aplikacji, która pomaga nauczycielom w konfigurowaniu programu OneNote w klasie

Jak zapobiec byciu RIP nickiem na Facebooku?

Jak zapobiec byciu RIP nickiem na Facebooku?

Dzisiaj CloudO3 poprowadzi Cię, jak zapobiegać RIP nick facebook i jak otworzyć RIP, gdy Rip nick facebook.

Skuteczne metody kształcenia uczniów specjalnych

Skuteczne metody kształcenia uczniów specjalnych

Kształcenie poszczególnych uczniów, każda szkoła, każdy nauczyciel ma swój własny sposób postępowania i kształcenia. Pamiętaj jednak, aby połączyć dyscyplinę i miłość.

Jak naprawić błąd braku otwierania aparatu w systemie Windows 10?

Jak naprawić błąd braku otwierania aparatu w systemie Windows 10?

Nie można otworzyć aparatu w systemie Windows 10 jest dość częstym błędem, aby naprawić ten problem, wypróbujmy następujące sposoby z CloudO3.